កសាង​នូវ​មូលដ្ឋានគ្រឹះ​សំខាន់ៗ​នានា ឆ្ពោះទៅសម្រេចបាន​នូវ​ទស្សនៈវិស័យ​សហគម​ន៍​អាស៊ាន ឆ្នាំ​២០២៥ – CEN