ថ្ងៃនេះ មិនមាន​ករណី​ឆ្លង​កូ​វីដ​-១៩ ថ្មី និង​មាន​អ្នកជា​សះ​ស្បេី​យ​ចំនួន ០៤​នាក់ – CEN