បញ្ជ្រាប​គុន​ល្បុក្កតោ ក្នុង​វិស័យ​កងទ័ព ដែលជា​ក្បាច់គុន​អត្តសញ្ញាណ​ជាតិ ព្រលឹង​ជាតិខ្មែរ​ឲ្យ​ទៅជា​ក្បាច់គុន​កងទ័ព – CEN