រដ្ឋមន្ត្រី​ឧស្សាហកម្ម អះអាងថា យ៉ាងយូរ​នៅ​ចុងឆ្នាំ​នេះ លំហូរ​ឯកសារ​ទាំងឡាយ រួមទាំង ការចុះហត្ថលេខា​ផង ត្រូវធ្វើឡើង​តាម​ប្រព័ន្ធ Online ស្ទើរ​ទាំងអស់​ – CEN