មន្ដ្រីរាជការ​ចំណុះ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដែល​ប្រកប​វិជ្ជាជីវៈ​ជា​មេធាវី ត្រូវធ្វើ​សំណើរ​ទៅ​គណៈមេធាវី ដើម្បី​ស្នើសុំ​ស្ថិតក្នុង​ស្ថានភាព​មេធាវី សុំ​មិន​ប្រកប​វិជ្ជាជីវៈ​ – CEN