កុំ​បរិភោគ ឬ​លក់ បក្សី ឈឺ​ឬ​ងាប់ ក្នុង​ឱកាស​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន អាច​ឆ្លង​ជំងឺ​ផ្តាសាយ​បក្សី​ – CEN