មនុស្ស​អើយ​មនុស្ស កាលណា​ចេះ​គិត​! ត្រី​យក្ស​មួយ​ប្រភេទ​ទម្ងន់ ៧០ គីឡូ បាន​ងាប់ ព្រោះ​ឆ្អែត​នឹង​សំរាម​ប្លា​ស្ទិ​ក ដែល​មនុស្ស​បោះ​ចូលក្នុង​ជម្រក​វា​ – CEN