ហោរាសាស្ត្រ​​សម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ០៨ ​ខែសីហា ​ឆ្នាំ​ ២០២០ – CEN