រកឃើញករណីសង្ស័យជំងឺគ្រុនឈីក ចំនួន ២០៧ នាក់ ដែលកើតឡើងនៅខេត្តចំនួន ១៥ – CEN