ហោរាសាស្ត្រ​សម្រាប់​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០ – CEN