បណ្តា​មេដឹកនាំ​ពិភពលោក​រៀបចំ​ជំនួប​កំពូល​ស្តីពី​ជំនួយ​សម្រាប់​ប្រទេស លី​បង់​ (វីដេអូ) – CEN