ហ្ស៊ូ​វិ​ន​ទូ​ស ទោះ​ឈ្នះ លី​យ៉ុង ក៏​នៅតែ​ធ្លាក់​ – CEN