ក្រុម​អ្នកមាន​បុណ្យ បា​សេ​ឡូ​ណា ឈ្នះ ណា​ប៉ូ​លី ៣-១ – CEN