ផ្សង​គ្រោះថ្នាក់ គុហា​ស្រាប់​រកឃើញ​ក្រពើ​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ប្រែប្រួល​ដ៏​ចម្លែក​ – CEN