បំបាត់​បញ្ហា​ក្លិន​មាត់​មិនល្អ តាម​វិធីសាស្ត្រ​ងាយៗ​ទាំងនេះ​ – CEN