កម្ពុជា​លុបបំបាត់​ជំងឺ​ត្រាក់កូម ទទួលស្គាល់​របស់​អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក​ – CEN