​សម្ដេច​ក្រឡាហោម បញ្ជាក់ថា មន្ដ្រី​ខ្លះ​ពឹង​ទៅលើ​សំណើ ឬមួយ​រត់ការ ដើម្បី​ទទួលបាន​តំណែង​ថ្មី , ការធ្វើ​បែបនេះ គឺ​ខុស​ហើយ​ – CEN