អង្គការ និង​សមាគម​ចំនួន ៥៦៨៣ កំពុង​ធ្វើ​សកម្មភាព​ដោយ​សេរី នៅ​កម្ពុជា​ – CEN