​រូបមន្ត​ប្រើប្រាស់​ស៊ុត ដើម្បី​ព​ន្លឿ​ន​ការលូតលាស់​របស់​សក់​ – CEN