របស់​ពីរ​យ៉ាង ដែល​អ្នក​មិនគួរ​បរិភោគ ជាមួយនឹង​ត្រឡាច​ – CEN