ក្រុមការងារ CEN បាន​នាំយក​ថវិកា និង​គ្រឿង​បរិភោគ​មួយចំនួន ជូន​ប្អូនស្រី​ធ្លាក់ខ្លួន​ឈឺធ្ងន់ធ្ងរ ខណៈ​ឪពុក​រត់​ម៉ូតូឌុប​កាត់​ថ្ងៃ​កាត់​ភ្លៀង យកលុយ​មក​ព្យាបាល​កូនស្រី​ – CEN