នាយក​រដ្ឋ​ម​ន្រី្ត​លី​បង់ ដាក់ពាក្យ​លាឈប់​ពី​តំណែង ហើយ​បានស្នើ​សុំឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល រក្សា​នូវ​សមត្ថភាព​ចាំផ្ទះ រហូតដល់​មាន​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ថ្មី​ – CEN