ក្រសួងសុខាភិបាល ៖ ថ្ងៃនេះ​យើង​រកឃើញ​ករណី​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩​ថ្មី ២​នាក់ – CEN