ហួសចិត្ត ចេះ​រក​នឹកឃើញ​! គ្រួសារ​មួយ​ប្រមូល​គ្រាប់មីន​មីន​ទាន់​ផ្ទុះ​មិនចេះ​តិច ពិសេស​យកមក​ផ្គុំ​ធ្វើ​ចង្ក្រាន​ដាំ​ស្ល​ទៀត សំណាង​ហើយ​ដែល​ខាង​ស៊ីម៉ាក់​ដឹង​ទាន់​! – CEN