បើ​ចង់​ឲ្យ​បេះដូង​មាន​សុខ​ភាពល្អ គួរ​មាន​ទម្លាប់​ហាត់ប្រាណ​ជាប្រចាំ​ – CEN