ការដាក់​តម្លៃ Havertz នៅតែ​ជា​បញ្ហា​សម្រាប់ Chelsea – CEN