អាជ្ញាធរ​ស្រុក​ក្រុង​និង​មន្ត្រី​ភូមិបាល ត្រូវ​ចុះទៅ​ពង្រឹង​និង​ធ្វើការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​ច្បាប់​ភូមិបាល ដើម្បី​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុង​មូលដ្ឋាន​ខ្លួន មានការ​យល់ដឹង​អំពី​តួនាទី​ភារកិច្ច​របស់​ពួកគាត់ ជាមួយនឹង​នីតិវិធី​ដីធ្លី​ – CEN