គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍ កំពុង​ក្លាយជា​ឃាតករ​សម្លាប់​ជីវិត​មនុស្ស នៅលើ​ដងផ្លូវ​សាធារណៈ​ជាច្រើន និង​បង្ក​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​យ៉ាងខ្លាំង ដល់​សុខភាព​សាធារណៈ ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​ – CEN