ក្រុមហ៊ុន Supper App​ស្នើ​កិច្ចសហការ​លក់​ផលិតផល​កសិកម្ម​តាម​អន​ឡាញ (Online)​ពី​ក្រសួងកសិកម្ម​ – CEN