គណៈរដ្ឋមន្ត្រី អនុម័ត​ទាំងស្រុង ដោយ​គ្មាន​ការកែប្រែ​លើ សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ចំនួន​បួន​ – CEN