ប្រធាន​គណៈកម្មការ​ទី​១០ ប្រាប់​អាជ្ញាធរខេត្ត​ស្វាយរៀង ត្រូវ​នៅ​ឱ្យ​ឆ្ងាយ​ពី​អំពើពុករលួយ – CEN