វ៉ាក់សាំង COVID-19 ទទួលបាន​ការបញ្ជាទិញ​ទុក​មុន​រហូតដល់​ជិត ៦​ពាន់​លាន​ដូ​ស ទូទាំង​ពិភពលោក – CEN