មើលមុខ​ជន​បំពុលសង្គម ចង់​ឲ្យ​ផេ​ក TCB អ​ល​ចនទ្រ​ព្យ​កម្ពុជា កាន់តែ​ល្បី យក​ព័ត៌មាន​ចាស់​អគ្គិភ័យ​ឆេះ​ផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ តាំងពី​ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៩ មក Live ដើម្បី​ទាក់ទាញ​ខ្លាំង​ – CEN