សហភាព​អឺរ៉ុប​ដក​ផ្នែក​ខ្លះ​នៃ EBA ពី​កម្ពុជា​, GMAC ណែនាំ​ដល់​សមាជិក និង​អ្នកបញ្ជា​ទិញ ស្តីពី​ការដក​ផ្នែក​ខ្លះ​នៃ EBA សម្រាប់​ការនាំ​ចេញទៅ​សហភាព​អឺរ៉ុប​ – CEN