រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ត្រៀម​កញ្ចប់​ថវិកា​ជាង​១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ ដើម្បី​ទប់ទល់​និង​វិបត្តិ ដែល​អាច​កើតមានឡើង​ – CEN