រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​អប់រំ ៖ ការសិក្សា​របស់​កុមារ​តូចៗ នឹងមាន​ការរីកចម្រើន​និង​ធ្វើជា​គំរូ មូលដ្ឋានគ្រឹះ​នៃ​ការផ្សព្វផ្សាយ​ទ្រឹស្តី ទៅដល់​ខេត្ត​ដទៃទៀត​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ – CEN