ទើប​រកឃើញ ៤​ករណី​ដំបូង​ថ្ងៃមុន ឥឡូវនេះ​ញូ​វ​ហ្សឺ​ឡែ​នរក​ឃើញ ១៤​ករណី​ថ្មី​ទៀត ក្រោយ​គ្មាន​ការឆ្លង​ថ្មី​អស់​រយៈពេល ១០២​ថ្ងៃ​ជាប់​គ្នា​ – CEN