នៅចាំ​គាត់​ទេ​! ប្រជា​ការពារ​ដ៏​មាន​ទឹកចិត្ត ប្រថុយ​ជីវិត​សង្គ្រោះ​ស្ត្រី​ម្នាក់​ចេញពី​ភ្នក់ភ្លើង​អគ្គិភ័យ​ពេលនេះ​គាត់​បាន​ស្លាប់បាត់​បង់ជីវិត​ហើយ ដោយសារ​… – CEN