ទម្លាប់​ប្រចាំថ្ងៃ​ទាំងនេះ អាចជួយ​បញ្ចុះ​ជាតិពុល​ក្នុង​ថ្លើម​បាន​ – CEN