វិស័យ​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា និង​ងើប​ឡើងវិញ មាន​ទំរង់​ជា​អក្សរ​វី (V) ហើយ​និង​ងើបឡើង​លឿន​ជាង​ទេសចរណ៍​ជា​លក្ខណៈ​អន្តរជាតិ​ – CEN