ទម្លាប់​មិនល្អ​ទាំងនេះ អាចធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ឧស្សាហ៍​ឈឺ​ខ្នង​ – CEN