កម្មករ​ជាង 1.000 នាក់ ដែល​ជាប់​នៅ​ក្រោម​អណ្តូងរ៉ែ​មាស របស់​អាហ្វ្រិក​ខាងត្បូង មាន​សុវត្ថិភាព​វិញ​ហើយ​ – CEN