ក្រុមហ៊ុន Gold Coast International Development គ្រោង​វិ​និ​យោន​នៅ​តំបន់​ជាប់មាត់​សមុទ្រ ក្នុងស្រុក​កំពង់ត្រាច​ក្នុង​រង្វង់ ទឹកប្រាក់​ជាង ២៤ លាន​ដុល្លារ – CEN