ជំរុញ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​ក្រុង​ស្រុក​ឃុំ​-​សង្កាត់ ផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាត​និង​អនាម័យ​ជនបទ នៅ​ឆ្នាំ​២០២៣ ឲ្យ​បាន​៩០​ភាគរយ​និង​នៅ​ឆ្នាំ​២០២៥ សម្រេច​ឲ្យ​បាន​១០០​ភាគរយ​ – CEN