រកឃើញ​ផូស៊ីល​ត្រី , នេះ​អាចជា​សំណាក​ផូស៊ីល​ត្រី​ដំបូង​រកឃើញ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ – CEN