គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន មានការ​ព្រួយបារម្ភ​យ៉ាងខ្លាំង​ចំពោះ​បរិយាកាស​នយោបាយ​កម្ពុ​ជា​បច្ចុប្បន្ន – CEN