​ខណៈពេលដ៏ស្លុតចិត្ត! គ្រា​គ្រូ​​ពេទ្យ​​វះ​​កាត់​បុរស​ម្នាក់ រក​ឃើញ​ក្នុង​ពោះ​សុទ្ធ​តែ​ដែក​គោល​សរុប ៦០០ ដើម – CEN