ហោរាសាស្ត្រ​​សម្រាប់ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​ ១៥ ខែសីហា ​ឆ្នាំ​ ២០២០ – CEN