ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី​ទទួលបាន​ប្រាក់ចំណេញ​មុន​បង់ពន្ធ​ជាង ៨១​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ – CEN