បើ​កំពុងមាន​ផ្ទៃពោះ អ្នក​មិនគួរ​ញ៉ាំ​ទឹក​ទាំង​នេះឡើយ​ – CEN